ျမန္မာဘာသာ
“ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ like ေပး” လႈပ္ရွားမႈတြင္ like ၁ သန္းေက်ာ္ ရရွိ
2018-05-26 09:53May 26 2018 12:24:59

“ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ like ေပး” လႈပ္ရွားမႈတြင္ like ၁ သန္းေက်ာ္ ရရွိ

“ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ like ေပး” လႈပ္ရွားမႈတြင္ like ၁ သန္းေက်ာ္ ရရွိ

စိန္ပီတာဘာဂ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရးဖုိရမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ
2018-05-26 09:36May 26 2018 12:24:59

စိန္ပီတာဘာဂ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရးဖုိရမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ

စိန္ပီတာဘာဂ္ နုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရးဖုိရမ္ စုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ

အီရန္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာဆုိင္ရာ ဘက္စုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း က်င္႔သုံးေရး အတြက္ တရုတ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္
2018-05-26 09:25May 26 2018 12:24:59

အီရန္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာဆုိင္ရာ ဘက္စုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း က်င္႔သုံးေရး အတြက္ တရုတ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္

အီရန္ န်ဴကလီးယား ျပႆနာဆုိင္ရာ ဘက္စုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္း က်င္႔သုံးေရး အတြက္ တရုတ္ ဆက္လက္ ၾကိဳးပမ္းမည္

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား ဆုိ
2018-05-26 09:13May 26 2018 12:24:59

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား ဆုိ

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညွိနွုိင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား ဆုိ

ရန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရားဥေပေဒ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္
2018-05-26 09:05May 26 2018 12:24:59

ရန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရားဥေပေဒ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္

ရန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔ တရားရုံးခ်ဳပ္မ်ားသည္ တရားဥေပေဒ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည္႔မည္

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈကုိ တန္ဘုိးထားၿပီး အျပန္အလွန္ စိတ္ရင္းေစတနာ အခ်က္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ
2018-05-26 08:58May 26 2018 12:24:59

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈကုိ တန္ဘုိးထားၿပီး အျပန္အလွန္ စိတ္ရင္းေစတနာ အခ်က္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

ေျမာက္ကုိးရီးယားနွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈကုိ တန္ဘုိးထားၿပီး အျပန္အလွန္ စိတ္ရင္းေစတနာ အခ်က္ျပရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ဆုိ

လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
2018-05-26 08:49May 26 2018 12:24:59

လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

လီေခ႔ခ်န္သည္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း စတင္ က်င္႔သုံး
2018-05-26 08:39May 26 2018 12:24:59

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း စတင္ က်င္႔သုံး

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း စတင္ က်င္႔သုံး

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဖရိက စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို တရုတ္ပီကင္းတြင္ က်င္းပ
2018-05-25 15:09May 26 2018 12:24:59

၂၀၁၈ခုႏွစ္ တရုတ္-အာဖရိက စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို တရုတ္ပီကင္းတြင္ က်င္းပ

ေမလ ၂၄ရက္ေန႔သည္ အာဖရိကေန႔ျဖစ္ကာ အာဖရိက သမဂၢတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၅၅ႏွစျပည့္္အားဂုဏ္ျပဳရန္

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း ၂၅ ရက္ေန႔ အာဏာတည္
2018-05-25 14:21May 26 2018 12:24:59

ဥေရာပသမဂၢမွ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္း ၂၅ ရက္ေန႔ အာဏာတည္

ဥေရာပသမဂၢ၏ ေကာ္မြန္ ေဒတာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ အာဏာတည္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဥေရာပသမဂၢ သမုိင္းတြင္ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ အင္တာနက္ ေဒတာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။

မေလးရွား-တရုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္တုိက္တြန္းအားေပးမည္ဟု မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာဟာဒီလ္ဆို
2018-05-25 13:32May 26 2018 12:24:59

မေလးရွား-တရုတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆက္တုိက္တြန္းအားေပးမည္ဟု မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာဟာဒီလ္ဆို

မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မာဟာဒီလ္သည္ ယခုလ ၂၄ရက္ေန႔က မေလးရွားဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမွတ္ၾကီး ဘယ္ထ်န္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ျပည္သည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြႏွင္႔ အေရးၾကီး မိတ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

တရုတ္-အာဆီယံႏွင္႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား Big Data ရဲလုပ္ငန္း ႏိုင္ငံတကာ မြမ္းမံသတင္း ဖြင္႔လွစ္
2018-05-25 13:32May 26 2018 12:24:59

တရုတ္-အာဆီယံႏွင္႔အနီးပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား Big Data ရဲလုပ္ငန္း ႏိုင္ငံတကာ မြမ္းမံသတင္း ဖြင္႔လွစ္

၂၀၁၈ခုႏွစ္ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးဝန္ၾကီးဌါနႏိုင္ငံျခားရဲမ်ားမြမ္းမံသင္တန္း“တရုတ္-အာဆီယံႏွင္႔ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ား Big Data ရဲလုပ္ငန္းႏိုင္ငံတကာမြမ္းမံသတန္း”ကို ယခုလ၂၄ရက္ေန႔က ေကြ႔က်ိဳးရဲေကာ္လိပ္၌ ဖြင္႔လွစ္သည္ဟု တရုတ္သတင္းဌါနမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ထရန္႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ
2018-05-25 12:32May 26 2018 12:24:59

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ထရန္႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ

ေျမာက္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ ထိပ္သီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကုိ ထရန္႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိ

ယေန႔ တံငါရြာ
2018-05-25 12:32May 26 2018 12:24:59

ယေန႔ တံငါရြာ

ယေန႔ တံငါရြာ

၅ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲ ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ
2018-05-25 11:21May 26 2018 12:24:59

၅ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ ၀န္ေဆာင္မႈ ကုန္စည္ျပပြဲ ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပ

၅ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲကို ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းျမိဳ႔၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ို႔ျပပြဲ၏ေဆာင္ပုဒ္မွာ “တံခါးဖြင္႔ျခင္း၊ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင္႔ေပါင္းစပ္ျခင္း” ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပပြဲဧ​ရိ​ယာ​အ​က်ယ္​အ​ဝန္းမွာ စ​တု​ရန္း​မီ​တာ ၅ေသာင္းက်ယ္၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္စည္ျပပြဲ အေတာအတြင္း ဖိုရမ္ ၁၃၀ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလံုျခံဳျပီးပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ဟု ဂူတာရက္စ္ဆို
2018-05-25 10:50May 26 2018 12:24:59

ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလံုျခံဳျပီးပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ဟု ဂူတာရက္စ္ဆို

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဂူတာရက္စ္က ကုလသမဂၢသည္ျငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္း ေရးေဆာင္ရြက္မႈပိုမိုလံုျခံဳျပီးပိုမိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစရန္

အီရန္သည္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုက်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေနေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ စြမ္းအင္အဖြဲ႔ဆို
2018-05-25 10:50May 26 2018 12:24:59

အီရန္သည္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုက်င္႔သံုးေဆာင္ရြက္ေနေသးေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အႏုျမဴ စြမ္းအင္အဖြဲ႔ဆို

ႏိုင္ငံတကာအႏုျမဴစြမ္းအင္အဖြဲ႔က အီရန္ႏိုင္ငံသည္ ယူေရနီယမ္သန္႔စင္ေရးကိစၥတြင္ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ခ်က္ကိုက်င္႔သံုး

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဂ်ာမဏီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု
2018-05-25 10:48May 26 2018 12:24:59

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဂ်ာမဏီ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု

တရုတ္နိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ပီကင္းျပည္သူ႔ ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Merkel နွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

< 1 2 3 4 5 ...30

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ