ျမန္မာဘာသာ

ယူကရိန္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီက ထည့္သြင္းစဥ္းစာ

criPublished: 2022-03-30 11:52:13
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီသည္ ယူကရိန္းရွိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာကို စိစစ္ခဲ့သည္။ ယူကရိန္းတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွျပီး အရပ္သားမ်ား၏ အသက္လံုုျခံဳေရးႏွင္႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အာမခံခ်က္ ေပးသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ အျမဲတမ္း ဒုကိုယ္စားလွယ္ တိုုက္ပင္းက ေျပာၾကားသည္။

နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒကို လိုက္နာရန္၊ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆုံးမႈမ်ားကို တတ္နိုင္သမၽွ ေရွာင္ရွားရန္၊ အရပ္သား အေဆာက္အဦမ်ား ေဘးကင္းေရးကို ကာကြယ္ရန္၊ ဝန္ထမ္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္ဖို႔ ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား စီစဥ္ေပးရန္ႏွင့္ အစားအစာ၊ ေသာက္သံုးေရ၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျခား အေျခခံ ေန႔စဥ္သံုး ပစၥည္းမ်ား ဆက္တိုက္ေထာက္ပ့ံေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ပန္ၾကားလိုုက္သည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn