ျမန္မာဘာသာ

တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ကမၻာ႔နုိင္ငံအသီးသီးအတြက္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

criPublished: 2021-10-30 22:13:59
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၃၀ ရက္ေန႔က ပီကင္း၌ ဗီဒီယုိ အသြင္ပုံစံျဖင္႔ ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ီ-၂၀ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ပထမ အဆင္႔ကာလ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး အေရးႀကီးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ေရး အေျခခံ နုိင္ငံေတာ္မူဝါဒကုိ စဲြကုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အတုိင္းအတာႀကီးမားေသာ ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ အားသာခ်က္နွင္႔ ျပည္တြင္း ဝယ္လုိအားကုိ ေဖၚထုတ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး၊ စံခ်ိန္စံနွုန္း စသည္႔စနစ္ ဆုိင္ရာ တံခါးဖြင္႔ေရးကုိ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာမူပုိင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးကုိ အဆက္မျပတ္ တုိးျမွင္႔ၿပီး ေစ်းကြက္စနစ္အရ ျဖစ္သည္႔၊ ဥပေဒ စုိးမုိးသည္႔၊ နုိင္ငံတကာနွင္႔ တစ္ေျပးညီျဖစ္သည္႔ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဆက္တုိက္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ တရားမွ်တေသာ ေစ်းကြက္စည္းစနစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ ကမၻာ႔နုိင္ငံအသီးသီးအတြက္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn