ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > Myanmar > Article

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္5Gလႈိင္းနွုန္းကုိ စမ္းသပ္ အသုံးျပဳ

2019-08-09 11:55:00

ျမန္မာနုိင္ငံ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔က 5Gလႈိင္းနွုန္းကုိ စမ္းသပ္ အသုံးျပဳမည္ဟု တရားဝင္ ေၾကညာခဲ႔ပါသည္။ စမ္းသပ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ download ျမန္နွုန္းမွာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁ ႔၆ ျဖစ္ၿပီး upload ျမန္နွုန္းမွာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၁၀၀ျဖစ္ပါသည္။ စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ရာ၌ ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ဟြာေဝး နည္းပညာနွင္႔ စက္ကိရိယာကုိ အသုံးျပဳသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္းကပင္ ဟြာေဝးသည္ ျမန္မာနုိင္ငံနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရး၊ အခ်က္အလက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာနုိင္ငံ ၾကိဳးမဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦ၊ စက္ကိရိယာ မ်ားစြာကုိ ဟြာေဝးက ပါဝင္ ေဆာက္လုပ္ ခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္က ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဟြာေဝး ကုမၸဏီခဲြမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး လႈိင္းနွုန္း ကြန္ရက္ ဖုံးလႊမ္းမႈနွုန္းမွာ ၂၀၁၀ ျပည္႔နွစ္က ၀ ႔၂ ရာခုိင္နွုန္း ရွိရာမွေန ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ၇၅ ရာခုိင္နွုန္းအထိ တုိးလာၿပီဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ