ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

လမုန္႔ပြဲေတာ္

2018-09-14 16:06:08

လမင္းႏွင့္“ေန”သည္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ျပီး၊ေရွးလူမ်ားက“ဓါတ္မ”ဟုဆိုၾကပါသည္။တရုတ္ရိုးရာျပကၡဒိန္မွ“လ”သည္လျပည့္လကြယ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအလိုက္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား သည္လမင္းကိုႏွစ္သက္ၾကၿပီး၊လမင္းသည္လြမ္းဆြတ္မႈမ်ားအားတိုင္တည္ႏုိင္သည္ဟုယူဆၾကသျဖင့္၊ ရိုးရာျပကၡဒိန္(၈)လပုိင္း(၁၅)ရက္၊ေဆာင္းဦးအလယ္ပြဲေတာ္၊လမင္းအဝိုင္းစက္ဆံုးအခ်ိန္တြင္၊လကန္ ေတာ့ျခင္း၊လရႈစားျခင္း၊လမုန္႔စားျခင္း၊မိသားစုလက္စံုစားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ေဆာင္းဦးအလယ္ပြဲေတာ္၏လမင္းသည္အျခားလမ်ား၏(၁၅)ရက္ေန႔ထက္ပိုဝိုင္း၍ပိုလင္းျပီးလစႏၵာကိုရႈစားဖို႔အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္လဲျဖစ္ပါသည္။တျခားေဒသသို႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာတရုတ္လူမ်ိဳးတို႔သည္ထိုအခ်ိန္တြင္လမင္းမွတဆင့္ဇာတိေျမႏွင့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအေပၚလြမ္းေဆြးမႈမ်ားတသသျဖစ္တတ္

ေသာေၾကာင့္ေဆာင္းဦးအလယ္ပြဲေတာ္ကိုလက္စံုပြဲေတာ္ဟုလည္းေခၚစမတ္ျပဳၾကပါသည္။

ရိုးရာဓေလ့အရထိုေန႔တြင္တစ္မိသားစုလံုးသိုက္သိုက္ဝန္းဝန္းရွိျပီးသစ္စီးႏွင့္မုန္႔မ်ိဳးစံုကိုတည္ခင္းထား

ေသာစားပြဲတြင္ဝိုင္းထိုင္ကာ၄င္းတို႔ထဲတြင္ဖရဲသီးႏွင့္လမုန္႔တို႔မွာမပါမျဖစ္ပါဝင္ရပါသည္။ဖရဲသီးကိုၾကာ

ပန္းသ႑န္ခြဲထားရျပီး၊ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ေဘးကင္းမႈကိုကိုယ္စားျပဳပါသည္။လူမ်ားသည္လေရာင္ရႈစားရင္းစားသံုးၾကပါသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္းဦးအလယ္ပြဲေတာ္မွာလမုန္႔စားရသည့္အေၾကာင္း

ရင္းမွာ၊အစပိုင္းတြင္လနတ္မင္းကိုပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့လူမ်ားသည္ေဆာင္းဦးအလယ္လေရာင္ရႈစားျခင္းႏွင့္လမုန္႔စားျခင္းအားမိသားစုမ်ားစံုညီျခင္း၏အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္မွတ္ယူျပီးေဆာင္းဦးအလယ္ပြဲေတာ္ေန႔တြင္လမုန္႔စားၾကပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ