ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံေရးတြင္ ”ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္၏ ဦးေဆာင္မႈ”ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္”တို႔ကို အေလးထား

2018-09-14 15:09:12

    မၾကာခင္က က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေသာ စတုတၳအႀကိမ္ အေရွ႕တိုင္း စီးပြားေရး ဖိုရမ္တြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ရုရွား သမၼတ ပူတင္တို႔သည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ၄လ အတြင္း တတိယ အႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကူးလူးဆက္ဆံမႈသည္ တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ သိသာထင္ရွားေသာ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္ အတြင္း ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ ပူတင္၏ ေတြ႔ဆံုပဲြ အႀကိမ္ ၂၀ေက်ာ္ရွိၿပီး တရုတ္-ရုရွား ဆက္ဆံမႈ၏ အဆင္႔ျမင္႔မားျခင္းႏွင္႔ တမူထူးျခားျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္႔ႏိုင္ငံျခားေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ အေပၚ ဦးစားေပးျခင္းကို ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

    လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ ရုရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးေဆာင္မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ နက္ရိႈင္းစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အားေကာင္းေသာ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုၿပီး တရုတ္-ရုရွား ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ တစ္ဆင္႔တိုး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အဆက္မျပတ္ စီစဥ္ေပးကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ စီမံခန္႔ခဲြမႈႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္မႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တို႔ အေနႏွင္႔ ႏွစ္ဖက္ ကူးလူးဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ အေရးႀကီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ၿပီး အေရးႀကီး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို တြန္းအားေပးကာ ႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ တိုက္ရိုက္ တြန္းအားေပးမႈ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားအၾကားရွိ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခ်စ္ၾကည္မႈသည္ နယ္ပယ္ အသီးသီးႏွင္႔ အဆင္႔ဆင္႔တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အတြက္ စံနမူနာျပသမႈ အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ