ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ေတာင္ပတ္လည္ကေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္

2018-03-27 16:42:12

     တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာတည္ရွိတဲ့ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ဟာဆိုရင္ေတာ့ေတာင္မ်ားပတ္လည္ဝန္းရံထားျပီးအင္မတန္မွေအးခ်မ္းတဲ့ျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာလူဦးေရသန္း(၄၀)ခန္႕ရွိျပီးအက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္(၁၇၆၁၆၇)စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္ဝန္းပါတယ္။ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္မွာျမိဳ႕ေပါင္း(၉)ျမိဳ႕ရွိျပီးယခင္ကအဓိကစီးပြါးေရးဟာစိုက္ပ်ိဳးေရးျဖစ္ေပ

မယ့္ယခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့တရုတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕သိပၸံ

နည္းပညာေတြတိုးတက္ထြန္းကားလာတာျဖစ္တာေၾကာင့္ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ရဲ႕အဓိကစီးပြါးေရးဟာလည္းသိပၸံနည္းပညာျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ေကြ႕က်ိဳးျပည္

နယ္မွာအမ်ားအားျဖင့္အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာဆန္စပါးနဲ႕ေျပာင္းျဖစ္ေသာ္လည္းေတာင္တန္းမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ျပီးလက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာအပူေလ်ာ့ပိုင္း၊မုတ္သံုရာသီဥတုရွိတဲ့အတြက္ေတာင္ေပၚေဒသအမ်ားအျပားမွာလက္

ဖက္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားတာကိုလည္းေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။လက္ဖက္စိုက္

ခင္းအမ်ားအျပားကိုေတာ့ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ရဲ႕သူးယြင္ျမိဳ႕၊ေမထန္ျမိဳ႕နဲ႕

ေတာင္ပိုင္းေျမာင္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသေတြမွာစိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။တရုတ္ႏိုင္ငံမွာမီးဖိုျမိဳ႕(၄)ျမိဳ႕ရွိပါတယ္။အဲ့ဒိျမိဳ႕ေတြကေတာ့ခ်န္ဆားျမိဳ႕၊နန္

ခ်န္းျမိဳ႕၊ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕နဲ႕ဝူဟန္႕ျမိဳ႕တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕ဟာဆိုရင္ေကြ႕က်ိဳး

ျပည္နယ္ၾကြင္းယိျမိဳ႕နားမွာတည္ရွိတဲ့အတြက္ေႏြရာသီမွာခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားေတြကၾကြင္းယိျမိဳ႕ကိုေႏြရာသီအပူေရွာင္ရင္းအပမ္းေျဖအနားယူလာၾကတာ

ျဖစ္တာေၾကာင့္ၾကြင္းယိျမိဳ႕ရဲ႕ခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုခ်ံဳခ်င့္ျမိဳ႕သူျမိဳ႕သားေတြကအမ်ားအျပားပံ့ပိုးေပးတယ္လို႕လဲဆိုစမွတ္ရွိၾကပါတယ္။ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ