ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပါကစၥတန္ေဒသခံ Alipay ကို တည္ေထာင္ရန္ ANT FINANCIAL ကုမၸဏီကူညီပံ႔ပိုး

2018-03-14 13:15:17

တရုတ္ ANT FINANCIAL ကုမၸဏီသည္ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ Telenor ကုမၸဏီ ပါကစၥတန္ ကုမၸဏီခြဲမွ အစုရွယ္ယာ ၄၅ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဝယ္ယူရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၄.၅ သန္းကို ေငြရင္းထုတ္ခဲ႔ၿပီး ၄င္းကုမၸဏီအတြက္ ပါကစၥတန္ေဒသခံ Alipay ကို တည္ေထာင္ရန္ ကူညီ ပံ႔ပိုးေပးမည္ဟုဆင္ဟြာသတင္းအရသိရသည္။

ANT FINANCIAL ကုမၸဏီသည္ နည္းပညာႏွင္႔ အေတြ႔အႀကံဳကို မွ်ေဝၿပီး ပါကစၥတန္ အႀကီးဆံုးမိုဘုိင္းဖုန္းပိုက္ဆံအိတ္ျဖစ္သည္႔ Easypaisa ကို ေဒသခံ Alipay ျဖစ္ေအာင္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ၿပီး ပိုမုိမ်ားျပားေသာ ပါကစၥတန္သာမန္မိသားစုမ်ားႏွင္႔ အေသးစားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈကုိ ပံ႔ပိုးမည္ဟုသိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ