ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

2018-02-12 17:07:32

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္တြင္ ၂၀၁၈အင္တာနက္အႏုပညာပေဒသာကပြဲကို က်င္းပ

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ