ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

2018-02-12 17:04:44

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

တရုတ္ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ထံုက်ီခရုိင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူ ၅၀၀၀ခန္႔ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆုိ

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ