ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

တန္းတူညီမႈေရး၊ သက္ညွာေထာက္ထားမႈရွိေရးႏွင္႔ လက္ေတြ႔က်မႈမ်ားသည္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆို

2018-01-11 15:14:49

    တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ယခုလ ၁၀ရက္ေန႔က ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေၾကာင္း တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။

    လီေခ႔ခ်န္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ တန္းတူညီမွ်ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၆ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရး ပမာဏႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားသည္ မတူျခားနားေသာ္လည္း လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိသားစုတြင္ တန္းတူညီမွ်ေသာ မိသားစုဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရရွိေရး၊ ဘက္အသီးသီးတို႔၏ လက္ေတြ႔ အေျခအေနႏွင္႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အေပၚ အေလးထားျခင္းကို စဲြကိုင္ကာ လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို လက္တဲြ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

    ဆက္လက္၍ လီေခ႔ခ်န္က လန္ဆန္-မဲေခါင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ ပြင္႔လင္းမႈႏွင္႔ သက္ညွာေထာက္ထားမႈ ရွိေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္သည္ အျခား ေဒသတြင္း စနစ္မ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းျခင္း ရွိေၾကာင္း၊ ၆ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးႏွင္႔ လူမႈေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ အျပင္၊ အာဆီယံ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရး ျဖစ္စဥ္ အတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ကာ တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အၾကား ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဖလွယ္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းစနစ္သည္ အျခားစနစ္မ်ားႏွင္႔ အျပန္အလွန္ တြန္းအားေပးၿပီး တက္ညီလက္ညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ