ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

RCEP သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္၊ အေရွ႔အာရွစီးပြားေရးတေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးၾကီးအခြင္႔အခါျဖစ္သည္ဟု အာဆီယံပညာရွင္မ်ားမွတ္ယူ

2017-11-15 12:18:09

RCEP ေခၚ ေဒသတြင္းဘက္စံုစီးပြားေရးမိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထိပ္သီးမ်ား အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၄ ရက္ေန႔က ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံတြင္ က်င္ပခဲ႔သည္။ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးသည္၊ ၂၀၁၂ခုုနွစ္ RCEP ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရးစနစ္စတင္ခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားအေနနွင္႔၊ ယင္းနွင္႔ပတ္သက္၍ က်င္းပသည္႔ ပထမ ဆံုးအၾကိမ္ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝးျဖစ္ျပီး၊ ေဒသတြင္းစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပးရန္ နိုင္ငံအသီးသီးတို႔၏ စိတ္အားတက္သန္ေသာ လိုအင္ဆႏၵကို ျပသလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ RCEP သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္၊ အေရွ႔အာရွစီးပြားေရးတေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးတြင္ လက္လြတ္မရေသာ အေရးၾကီးအခြင္႔အခါေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု အာဆီယံပညာရွင္ မ်ားက မွတ္ယူၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္ကေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ