ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပထမ အပုဒ္ နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ေရာဂါ ကုသေရး အညႊန္းစာအုပ္ -- “နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကုသေရး အညႊန္း” ထုတ္ျပန္

2017-11-14 11:15:44

“နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ကုသေရး အညႊန္း” စာအုပ္ ထုတ္ျပန္ပဲြကုိ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ ယင္းသည္ နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ အသင္းခ်ဳပ္၏ ပထမဆုံး နုိင္ငံတကာ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးပညာ ေရာဂါ ကုသေရး အညႊန္းစာအုပ္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနွင္႔ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယန္ရုံခ်င္၊ နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ အသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ စန္ပင္ရွင္၊ ရွင္က်င္႔ျမိဳ႔ ဒုျမိဳ႔ေတာ္ဝန္ ဦးယီဟြမ္ အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံနွုန္းအဖဲြ႔မွ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆး နည္းပညာ ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ရွင္ယြမ္တုံး၊ ေဟာင္ေကာင္ တကၠသုိလ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ေကာလိပ္ ဒုေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ရွင္က်န္ကမ္ စသည္႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္ ပါရဂူမ်ားသည္ ယခုအၾကိမ္ အညႊန္းစာအုပ္ ထုတ္ျပန္ပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ ခဲ႔ၾကပါသည္။

တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ မူဝါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းနွင္႔ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယန္ရုံခ်င္က၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ၏ အရင္းအျမစ္ နုိင္ငံ အျဖစ္ျဖင္႔ တရုတ္တုိင္းရင္းေဆးနွင္႔ ေဆးပညာမ်ား စံခ်ိန္စံနွုန္း ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရမည္႔ အျပင္ တုိင္းရင္းေဆး၏ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံနွုန္း သတ္မွတ္သူလည္း ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ တုိင္းရင္းေဆးနွင္႔ ေဆးပညာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ဦးစီးသူ ဆက္တုိက္ ျဖစ္နုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ အသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ စန္ပင္ရွင္က၊ နုိင္ငံတကာ တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ အသင္းခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္က တည္ေထာင္ခဲ႔သည္႔ ေနာက္ပုိင္း တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးပညာ၏ နုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စနွုန္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းကုိ တေလွ်ာက္လုံး တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ ေနခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔သည္ ISO နုိင္ငံတကာ စံခ်န္စံနွုန္း သတ္မွတ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနွင္႔ WHO တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆး လမ္းညႊန္ခ်က္ သတ္မွတ္ေရး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ စံနွုန္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလမ္းညႊန္စာအုပ္ ထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ နုိင္ငံတကာ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသုံးျပဳနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ