၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ မီဒီယာ စင္တာ ဖြင္႔လွစ္_china.com
ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ မီဒီယာ စင္တာ ဖြင္႔လွစ္

2017-10-12 14:56:38

ပီကင္းၿမိဳ႕ မီဒီယာ ဟိုတယ္တြင္ ထားရွိေသာ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ မီဒီယာ စင္တာကို ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔က ဖြင္႔လွစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ယင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ၁၉ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံကို သတင္းရယူရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေထာက္မ်ား အတြက္ သတင္းရရွိေရး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရး၊ သတင္းရယူရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို လက္ခံျခင္းႏွင္႔ ညီလာခံႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ သတင္းရယူေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္း စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၅ႏွစ္တုန္းက ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ အေထြေထြ ညီလာခံ မီဒီယာ စင္တာႏွင္႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ယခုအႀကိမ္ ညီလာခံ မီဒီယာ စင္တာသည္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ သတင္းေထာက္ေနရာႏွင္႔ ပိုမိုလ်င္ျမန္ ေသာအင္တာနက္ အရွိန္ ရွိၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ကာ ယခုအႀကိမ္ ညီလာခံကို သတင္းေထာက္မ်ား၏ သတင္းရယူေရး အတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ နည္းပညာ က်ားကန္ေပးမႈ မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ