ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လုံျခံဳမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမူဝါဒ စကၠဴျဖဴစာတမ္း တရုတ္ ထုတ္ျပန္

2017-01-12 09:10:24

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ျပန္ၾကားေရးရုံးသည္ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္၏ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လုံျခံဳမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ယင္းသည္ တရုတ္အစုိးရက ပထမဆုံးအၾကိမ္ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လုံျခံဳမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူဝါဒဆုိင္ရာ စကၠျဖဴစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ တရုတ္ အစုိးရမွ အဆင္႔ျမင္႔အရာရွိ တစ္ဦးက၊ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္သည္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ တရုတ္ျပည္၏ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လုံျခံဳမွု ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပည္႔ျပည္႔စုံစုံ နားလည္သိရွိေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ နုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္းနုိင္ငံမ်ားနွင္႔ လက္တဲြျပီး ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေသာ အေျခအေနေကာင္းကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ယင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္၊ တရုတ္ျပည္၏ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လုံျခံဳမွု ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ တရုတ္ျပည္၏ အာရွ ပစိဖိတ္ေဒသ လုံျခဳံေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ တရုတ္နွင္႔ ေဒသတြင္း နုိင္ငံမ်ားအၾကား ဆက္ဆံမွု၊ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ အေရးၾကီး ျပႆနာမ်ားအေပၚ တရုတ္ျပည္၏ ရပ္တည္ခ်က္နွင္႔ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ား စသျဖင္႔ ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

ယင္းစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး မူကုိ တေလွ်ာက္လုံး စဲြကုိင္ေနေၾကာင္း၊ အတူတကြ ျဖစ္ေရး၊ က႑စုံ ျဖစ္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ အစဥ္တစုိက္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး လုံျခံဳမွု အေတြးအေခၚကုိ တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ