ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > News > International > Article

ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ သေဘာတူညီမႈသစ္ စုစည္း

2016-03-21 12:43:32

    ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၂၂ရက္ေန႔မွ ၂၅ရက္ေန႔အထိ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ပိုေအာ္တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ၂၄ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္။

    ယခုအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “အာရွ၏ အနာဂတ္သစ္- တြန္းအားသစ္ႏွင္႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သစ္” ဟူ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးသည္ ဘက္အ သီးသီးတို႔ အၾကား ကူးလူးဆက္ဆံေရး အတြက္ ပလက္ေဖာင္း ေနာက္ထပ္ ထားရွိၿပီး အာရွႏွင္႔ ကမၻာ တေျပးညီ ျဖစ္ေစေရးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို စုစည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    ယခုႏွစ္သည္ ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ႔သည့္ ၁၅ႏွစ္အတြင္း ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္သည္ အာရွကို မူတည္ၿပီး ကမၻာ႔ကို ေရွ႕ရႈကာ အာရွ စီးပြားေရး တေျပးညီျဖစ္ေစေရး ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေစၿပီး ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အာရံုစိုက္ ကာ ဘက္အသီးသီးတို႔၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုစည္းၿပီး အာရွႏွင္႔ ကမၻာ႔စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင္႔ စည္ပင္သာယာမႈ တြန္းအားေပးေရး အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ေပးကာ တက္ႂကြစြာ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

    ဖိုေအာ္အာရွဖိုရမ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူငယ္ႏွင္႔ ခရီးသြား အပါအဝင္ နယ္ပယ္မ်ားမွ ကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာႀကံေပးၿပီး ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား အၾကားရွိ ခ်စ္ၾကည္မႈ နက္ရိႈင္းေစရန္ႏွင္႔ မတူျခားနားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အၾကား ကူးလူးဆက္ဆံရန္ တြန္းအားေပးေရး အတြက္ တက္ႂကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ