ျမန္မာဘာသာ
ဂုဏ္ရည္မတူေသာအခ်စ္

တီဗီဇာတ္လမ္းအမည္ဂုဏ္ရည္မတူေသာအခ်စ္

ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

မိသားစုေက်ာေထာက္ေနာက္ခံခ်င္းမတူ၊ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ ဘဝပံုစံခ်င္းလည္း မတူေသာ အိမ္ေခာင္တစ္ခု၏ လားရာကို ပံုေဖာ္ထားသည့္ဇာတ္လမ္း။ မိဘမ်ားၾကားထားရွိခဲ့ေသာ ကတိစကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ဟိုခၽြင္းရွန္းႏွင့္ လိုေရွာင္ေပ႔ တို႔ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ေထာင္လိုက္ရ။ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ကြဲျပားျခားနားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဝအေပၚ ရႈျမင္ပံုခ်င္းမတူ။ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကား အစစအရာရာသည္ ဆန္႔က်င္ ဘက္ေတြခ်ည္းဆိုေတာ့ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း ပဋိပကၡမ်ားစြာ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အိမ္ေထာင္ေရးျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္ျငား သူတို႔ႏွစ္ဦး ၾကား ျခားနားမႈမ်ားသည္ကား မည္သို႔မွ်ျဖတ္ေက်ာ္လို႔မရႏိုင္ေသာ တံတိုင္းႀကီးအျဖစ္သာ တားဆီးထားေလေတာ့……။

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ