ျမန္မာဘာသာ
You are here: Home > Film > News > Article

အႏုပညာဗဟုိဌာနတစ္ခုကို ရန္ကုန္ႏွင္႔မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္

2015-06-19 17:59:08

 

အႏုပညာဗဟုိဌာနတစ္ခုကို ရန္ကုန္ႏွင္႔မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ေပးမည္


 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရုပ္ ရွင္၊ သဘင္ႏွင္႔ဂီတအစည္းအရံုး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုအစည္းအရံုးဗဟုိတုိ႔မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင္႔ ဇြန္လ၁၇ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေတာင္သူပညာေပး ဧက(၅၀၀)စိုက္ခင္းရွိ အဆင္႔ျမင္႔သစ္သီးဝလံအေအးခန္းႏွင္႔ ထုတ္ပုိးစက္ရံုအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုသည္။

   တက္ေရာက္လာၾကသည္႔အႏုပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာအဆင္႔မီ ျမန္မာအႏုပညာဗဟုိဌာနတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းႏွင္႔ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ အလုိက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ယခုတည္ေဆာက္မည္႔ အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးတြင္ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ဦးတည္ခ်က္ထား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

   ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဆုိပါ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ စနစ္တက် စီ မံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဗဟုိေကာ္မတီႏွင္႔လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သင္႔ပါေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ေပၚ လာမည္႔အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္လည္း လုိအပ္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ျဖင္႔ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

သက္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိ

Follow us

ဝန္ေဆာင္မႈသတင္းအခ်က္အလက္

သတင္း တရုတ္ရုပ္ရွင္ႏွင္႔တီဗီဇာတ္လမ္းတဲြမ်ား ယေန႔တရုတ္ျပည္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း က်န္းမာေရးႏွင္႔ အလွအပ ဓာတ္ပံုကမၻာ